Organization

Executives and Board of Councilors: President: ENDO Mitsugi
Vice President: SENGOKU Manabu
Secretary General: ITO Takeshi
Chairperson Planning: KASUYA Yuko
Editor in Chief Annals: UEKAMI Takayoshi
Chairperson Public Relations & International Exchange: HIEDA Takeshi
Editor in Chief Online Journal: KUBO Keiichi
Chairperson Election Management: YASUI Hiroki
Editor in Chief Newsletters: HAMANAKA Shingo

Councilors:
AMIYA-NAKADA Ryusuke (Tsuda Univ.), ITO Takeshi (Univ. of Tokyo), IWASAKI Masahiro (Nihon Univ.), UEKAMI Takayoshi (Okayama Univ.), ENDO Mitsugi (Univ. of Tokyo), KAGE Rieko (Univ. of Tokyo), KASUYA Yuko (Keio Univ.), KUBO Keiichi (Waseda Univ.), KUBO Fumiaki (Univ. of Tokyo), KONDO Yasushi (Univ. of Tsukuba), SUECHIKA Kota (Ritsumeikan Univ.), SUGIURA Koichi (Wayo Women's Univ.), SENGOKU Manabu (Hokkaido Univ.), TAMADA Yoshifumi (Kyoto Univ.), NAKAI Ryo (Univ. of Kitakyushu), NAGAI Fumio (Osaka City Univ.), NISHIOKA Susumu (Tohoku Univ.), NISHIKAWA Masaru (Tsuda Univ.), BABA Kaori (Hokkaido Univ.), HAMANAKA Shingo (Ryukoku Univ.), HIEDA Takeshi (Osaka City Univ.), MACHIDORI Satoshi (Kyoto Univ.), YASUI Hiroki (Kobe Univ.), YAMAO Dai (Kyushu Univ.)
Auditors: TAMURA Tetsuki (Nagoya University)
MASUHARA Ayako (Asia University)
Administrative staff : MIYACHI Takahiro (University of Tokyo)