Organization

Executives and Board of Councilors: President: ONISHI Yutaka
Vice President: ENDO Mitsugi
Secretary General: YASUI Hiroki
Chairperson Planning: HAMANAKA Shingo
Editor in Chief Annals: MACHIDORI Satoshi
Chairperson Public Relations & International Exchange: NISHIKAWA Masaru
Editor in Chief Online Journal: SUECHIKA Kota
Chairperson Election Management: SENGOKU Manabu
Editor in Chief Newsletters: SHIMADA Yukinori

Councilors:
AMIYA-NAKADA Ryusuke (Tsuda College), ISOZAKI Noriyo (Gakushuin Univ.), ITO Takeshi (Senshu Univ.), IWASAKI Masahiro (Nihon Univ.), UEKAMI Takayoshi (Okayama Univ.), ENDO Mitsugi (Univ. of Tokyo), OHNISHI Yutaka (Kobe Univ.), KASUYA Yuko (Keio Univ.), KUBO Keiichi (Waseda Univ.), SAKAI Keiko (Chiba Univ.), SHIMADA Yukinori (Kyoto Univ.), SUECHIKA Kota (Ritsumeikan Univ.), SUGIURA Koichi (Wayo Women's Univ.), SENGOKU Manabu (Hokkaido Univ.), TAMADA Yoshifumi (Kyoto Univ.), NISHIOKA Susumu (Tohoku Univ.), NISHIKAWA Masaru (Tsuda College), NISHIYAMA Takayuki (Seikei Univ.), HAMANAKA Shingo (Ryukoku Univ.), MASUHARA Ayako (Asia Univ.), MACHIDORI Satoshi (Kyoto Univ.), MATSUMOTO Mitsutoyo (Tenri Univ.), MIURA Mari (Sophia Univ.), YASUI Hiroki (Kobe Univ.), YAMAO Dai (Kyushu Univ.)
Auditors: MASUYAMA Mikitaka (GRIPS)
NAGAI Fumio (Osaka City University)
Administrative staff : FUJIMURA Naofumi (Kobe Univ.)